หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,140 สส. จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 4

สส. จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 4
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 12/07/2562 18:16 น. จำนวนผู้เข้าชม 158 PRINT

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยได้นิมนต์พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง แสดงธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และนำปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เพื่อสร้างบุญบารมีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองอย่างครบถ้วนตามหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ 3 หมายถึง ที่ตั้งแห่งการทำความดี 3 ประการ อันได้แก่ 1.การทำบุญด้วยการให้ (ทานมัย) คือการที่เจ้าหน้าที่ได้สละทรัพย์ซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาทำบุญใส่บาตร เป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เป็นการลดความตระหนี่ในใจให้เบาบางลงได้ 2.การทำบุญด้วยการรักษาศีล (สีลมัย) คือการที่เจ้าหน้าที่ได้ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม สมาทานศีล 5 และรักษาไว้อย่างบริสุทธิ์ มีจิตห่างจากอกุศลธรรมในขณะร่วมกิจกรรมหรือตลอดทั้งวัน 3.การทำบุญด้วยการภาวนา (ภาวนามัย) คือเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสฝึกฝนจิตใจให้สงบเยือกเย็น เพื่อเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญา รู้แจ้งในสัจธรรม โดยการเดินจงกรม และนั่งสมาธิ ตามหลักการเจริญภาวนา 2 คือ 1.สมถภาวนา การฝึกอบรมจิตใจให้เกิดความสงบ 2.วิปัสสนาภาวนา การศึกษาอบรมปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง เกิดความรู้แจ้งด้วยปัญญา โดยมีนางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นำเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมในโครงการฯ ณ ห้องประชุมกรรณิการ์-ราชาวดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง