หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,112 สส. จับมือ สนง.ทสจ.ตรัง มูลนิธิอันดามัน และภาคีเครือข่าย หนุน เมืองตรัง นำร่อง ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สส. จับมือ สนง.ทสจ.ตรัง มูลนิธิอันดามัน และภาคีเครือข่าย หนุน เมืองตรัง นำร่อง ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 10/07/2562 11:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 341 PRINT

สส. จับมือ สนง.ทสจ.ตรัง มูลนิธิอันดามัน และภาคีเครือข่าย  หนุน เมืองตรัง นำร่อง ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

             วันนี้ (8 ก.ค.62) ที่ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จ.ตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำดีด้วยหัวใจ     ลดภัยสิ่งแวดล้อม” พร้อมด้วย นางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการท่องเที่ยว ภาคการศึกษา  ภาคประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน รวม 26 หน่วยงาน  มุ่งมั่นดำเนินงาน ตั้งเป้า ภายใน 1 ปี เมืองตรังไร้โฟม

             นางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสื่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 มีมติเห็นชอบโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟม ประกอบกับ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบร่าง Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง (สนง.ทสจ.ตรัง) มูลนิธิอันดามัน และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคีความร่วมมือ รวม 26 หน่วยงาน จึงร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะของจังหวัดตรัง ภายใต้โครงการ “ตรังยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”เนื่องจาก จังหวัดตรังเป็นตัวอย่างของจังหวัดที่ทุกฝ่ายมีความตื่นตัว มีความพร้อมของการดำเนินงาน ทั้งในระดับนโยบายที่มีการพัฒนาแผนงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในระดับจังหวัด ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน นักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชน อีกทั้งยังมีพื้นที่ปฏิบัติการที่สามารถยกระดับการเรียนรู้และการทำงานขยายผลสู่การเป็นต้นแบบของการสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

             ด้าน นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง ถือเป็นจังหวัดแรกๆ ที่นำมติ ครม. ที่เห็นชอบ “โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มาขับเคลื่อนทั้งจังหวัด ซึ่งวันนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มุ่งบรรลุ 4 ป้าหมาย ได้แก่ 1.ปลอดโฟมบรรจุอาหารที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายใน 1 ปี  มาตรการที่ใช้ อาทิ ตลาด สวนสาธารณะ สำนักงาน สถานที่ราชการ การท่องเที่ยว และชุมชนชายฝั่งปลอดโฟม 2. ลดขยะพลาสติก  มาตรการที่ใช้ อาทิ โรงแรม/ที่พักให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงานทดแทน การจัดการขยะต้นทางและการจัดการน้ำเสีย (green hotel)  3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทดแทน มาตรการที่ใช้ อาทิ ส่งเสริมการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนภาชนะพลาสติกและโฟม และ 4. จัดการขยะแบบแยกขยะเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่และระบบการจัดการขยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการที่ใช้ อาทิ สนับสนุนการคัดแยกขยะในทุกภาคส่วน องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบกำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นต้น

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง