หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,103 สส. เฉลิมพระเกียรติ ร. 10 ปั้น วิทยากรจิตอาสา จัดการขยะอย่างมืออาชีพรุ่นแรก

สส. เฉลิมพระเกียรติ ร. 10 ปั้น วิทยากรจิตอาสา จัดการขยะอย่างมืออาชีพรุ่นแรก
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 09/07/2562 04:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 288 PRINT

สส. เฉลิมพระเกียรติ ร. 10 ปั้น วิทยากรจิตอาสา จัดการขยะอย่างมืออาชีพรุ่นแรก

             วันนี้ (8 ก.ค. 2562) ที่โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดอบรมเสริมความรู้และทักษะให้กับวิทยากรจิตอาสารุ่นแรก โดยตั้งเป้าอบรม 2 รุ่น รวม 400 คน เสร็จสิ้นภายใน ส.ค. นี้ เพื่อร่วมขยายผลการสร้างวินัยและจิตสำนึกการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

             นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า จากโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพระราชดำริของพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำ“โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” กิจกรรมวิทยากรจิตอาสาสร้างวินัยและจิตสำนึกจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อสนองพระราชปณิธาน ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้จิตอาสามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักของประชาชน ที่พบว่ายังมีการกำจัดไม่ถูกต้องถึง 7.15 ล้านตัน โดยเฉพาะการกำจัดแบบเทกองหรือเผากลางแจ้ง การลักลอบทิ้งในพื้นที่สาธารณประโยชน์ และการลักลอบทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ

             อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพางแวดล้อม กล่าวต่อว่า การเป็นจิตอาสา จะช่วยให้ประชาชนเกิดความสุขขึ้นได้ เนื่องจากมีการศึกษาทางวิชาการ พบว่าคนที่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสหรือเสียสละแรงกายและทรัพย์สินเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนจะมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่เคยช่วยเหลือผู้อื่นหรือไม่เคยเสียสละเลย โดยตลอด 2 วันนี้  (8 – 9 ก.ค. 2562) ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรุงเทพมหานครและสำนักงานเขต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และเครือข่ายโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จำนวน 200 คน จะได้รับความรู้ความเข้าใจกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ตลอดจนฝึกทักษะด้านการสื่อสาร การเป็นวิทยากรถ่ายทอดมืออาชีพ การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาสร้างวินัยจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง การจัดกระบวนการประสานงานจิตอาสาระดับจังหวัด ฯลฯ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และเป็นแกนนำจัดทีมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะที่ต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้า อบรม 2 รุ่น รวม 400 คน ภายใน เดือนสิงหาคม 2562 นี้ เพื่อขยายผลได้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศต่อไป

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง