หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,119 สส.จัดบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library)

สส.จัดบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library)
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 03/07/2562 14:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 191 PRINT

สส.จัดบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library)

             ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น Green Digital Library สำหรับเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้จัดตั้งคณะทำงานบูรณาการห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีมติเห็นชอบให้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ จัดให้มีการบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) ให้กับคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จาก 14 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานในการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ภายใต้แอปพลิเคชั่น Green Digital Library เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง