หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 829,241 สส. เสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ ร่วมพัฒนากลไกขับเคลื่อนตรงบริบทของพื้นที่หวังเป็นกลไกและพลังสำคัญดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สส. เสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ ร่วมพัฒนากลไกขับเคลื่อนตรงบริบทของพื้นที่หวังเป็นกลไกและพลังสำคัญดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 19/06/2562 13:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 361 PRINT

สส. เสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ ร่วมพัฒนากลไกขับเคลื่อนตรงบริบทของพื้นที่หวังเป็นกลไกและพลังสำคัญดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             

              วันนี้ (19 มิ.ย. 2562) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดการประชุมพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

              นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมามากมาย ในฐานะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามนโยบายการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐของรัฐบาล จึงได้มีนโยบายสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายภาคประชาชน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เครือข่าย ทสม. มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตนเพิ่มมากขึ้น ในรูปแบบ “โซ่ข้อกลาง”โดยเชื่อมร้อยและบูรณาการเครือข่ายกับอาสาสมัครอื่นๆ

              อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานครขึ้นทั้ง 50 เขต มีจ านวนสมาชิกกว่า 1,319 คน มีกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะกรรมการ 3 ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขต
คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับกลุ่ม และคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพมหานคร ได้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือเครือข่าย ทสม. ขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริบทของพื้นที่ ตลอดจนขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภายใต้ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ปัจจุบัน มี ทสม.ทั่วประเทศ จำนวน 224,703 คน

              ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ผู้สังเกตการณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 200 คน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยาย “นโยบายที่สำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และ “กลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. ที่ผ่านมาในอดีต ปัจจุบัน และทิศทางในการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. ในอนาคต” ตลอดจนนิทรรศการและการนำเสนอผลงานเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานครที่ผ่านมา

pic1 pic2 pic3 pic4