หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,122 สส. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 112 วัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม หวังให้เป็นต้นแบบสร้างแรงจูงใจให้กับวัดอื่นๆ

สส. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 112 วัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม หวังให้เป็นต้นแบบสร้างแรงจูงใจให้กับวัดอื่นๆ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 12/06/2562 16:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 404 PRINT

สส. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 112 วัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม หวังให้เป็นต้นแบบสร้างแรงจูงใจให้กับวัดอื่นๆ

             วันนี้ (12 มิ.ย. 2562) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้กับ 112 วัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติวัดที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เป็นแบบอย่างสร้างแรงจูงใจให้กับวัดอื่นๆ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบโล่รางวัล และรับการถวายไทยธรรม (จีวรรีไซเคิลจากขวดพลาสติก)

             นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า
จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยประสบอยู่ในปัจจุบัน ทั้งปัญหาขยะล้นเมือง มลพิษจากฝุ่น หมอกควัน พื้นที่สีเขียวที่นับวันจะลดลงรวมทั้งน้ำเน่าเสียจากโรงงาน และอาคารบ้านเรือน ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยวัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนและศูนย์รวมจิตใจของประชาชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับชุมชน อีกทั้งเป็นสถานที่ศึกษา ถ่ายทอดความรู้ แนวคิดที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งปัจจุบันวัดในประเทศไทยมีจำนวนกว่า ๓๙,๐๐๐ วัด และมีประชาชนเข้าประกอบศาสนกิจและท่องเที่ยวสักการะจำนวนมาก หากวัดและพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ได้ศึกษาและปฏิบัติตามพระวินัยในพระไตรปิฎกที่ได้บัญญัติขึ้นเพื่อห้ามทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่แล้ว เช่น การห้ามท้าลายต้นไม้ ไม่ทิ้งของโดยง่าย ไม่ให้ทิ้งจีวรเก่าแต่ให้น้ามาใช้ประโยชน์เป็นทอดๆ จนถึงผ้าขี้ริ้ว การห้ามเผาหญ้า เพราะจะลามไปเผาป่า เป็นต้น ย่อมเป็นแบบอย่างและเครือข่ายสำคัญในการปลูกจิตส้านึก เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน และร่วมกันสนับสนุน และดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ยังคงอยู่ต่อไปได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง

             อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสงวน บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ด้าเนินการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดขึ้น ให้สามารถเป็นแบบอย่างและเครือข่ายในการสร้างความตระหนัก จิตสำนึกและให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้วัดมีการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖1 โดยคัดเลือกวัดที่สนใจเข้าร่วมด้าเนินงาน พร้อมส่งเสริมผลักดันจนผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดแล้วจ้านวน 440 วัด โดยใช้เกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและประเมินผล ประกอบด้วย หมวดที่ ๑ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ หมวดที่ ๒ พื้นที่สีเขียว หมวดที่ ๓ การจัดการสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๔ กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมและหมวดที่ ๕ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส้าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินงานร่วมกับส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ – ๑๖ ในการผลักดันการด้าเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีวัดผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๑๒ วัด

             ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย พระภิกษุสงฆ์ ผู้ติดตามของวัดที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 450 คน กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร. 10นิทรรศการการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด นิทรรศการของวัดที่มีผลงานโดดเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและนิทรรศการของภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “มุมมองของวัดต่อบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม” โดยผู้แทนจากวัดที่เข้าร่วมโครงการและผู้ทรงคุณวุฒิ และพิธีการมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๑ จ้านวน ๑๑๒ วัด แบ่งออกเป็น วัดที่ได้รางวัลระดับดีเยี่ยม ๔๓ วัด ระดับดีมาก ๔๑ วัด และระดับดี ๒๘ วัด นอกจากนี้ ยังได้มีการถวายจีวรรีไซเคิลจากขวดพลาสติกชนิดใสที่น้ามาผ่านกระบวนการ Upcycling เพื่อแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล ก่อนที่จะนำมาถักทอ ผสมผสานกับเส้นใยเรยอนโพลีเอสเตอร์ เส้นใยฝ้าย และเส้นใยซิงค์โพลีเอสเตอร์ต้านแบคทีเรีย ที่ช่วยลดกลิ่นอับ เวลาสวมใส่ โดยจีวร 1 ผืน จะใช้ขวดพลาสติก จ้านวน 15 ขวด และถ้าเป็นผ้าไตรจีวร 1 ชุด จะใช้ขวดพลาสติกทั้งสิ้น 60 ขวด

pic1 pic2 pic3 pic4