หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 808,201 สส. คว้ารางวัล สุดยอด PR ภาครัฐ ระดับ ASEAN

สส. คว้ารางวัล สุดยอด PR ภาครัฐ ระดับ ASEAN
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 06/06/2562 12:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 319 PRINT

สส. คว้ารางวัล สุดยอด PR ภาครัฐ ระดับ ASEAN

            

              วันนี้ (6 มิ.ย.2562) นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) รับมอบ
รางวัลสุดยอดการประชาสัมพันธ์ของรัฐในระดับอาเซียน “ Best PR Government in ASEAN” จาก ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ผู้แทนสมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน (ASEAN Public Relations Network
: APRN)

              ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา จากการประชุม ASEAN International PR Conference ณ Hilton Kuching Hotel, ประเทศมาเลเซีย ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลสุดยอดประชาสัมพันธ์ของอาเซียน (ASEAN PR Excellence Awards ) ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้น โดย สมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน (ASEAN Public Relations Network : APRN) ประกอบด้วย สมาคมประชาสัมพันธ์ องค์กรวิชาการที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียน มอบให้กับโครงการที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ โดยได้มีมติตัดสินให้ประเทศไทยรับรางวัลสุดยอดการประชาสัมพันธ์ของรัฐในระดับอาเซียน (Best PR Government in ASEAN) จากผลงานโครงการสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (Thailand Public Relations Association : PR Thailand) ได้คัดเลือกส่งเข้าประกวดในฐานะตัวแทนผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยที่มีความโดดเด่น ซึ่ง ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยและสมาชิกสมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน ให้เกียรติเป็นผู้แทนร่วมพิธีรับรางวัลดังกล่าว มาส่งมอบให้กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการประกวดสื่อ
สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น เมื่อปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน และประชาชน ผ่านบทประพันธ์หรือการสื่อสารตามรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการสอดแทรกเนื้อหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบทประพันธ์ไทย และเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงศักยภาพและสร้างสรรค์ผลงานด้านการประพันธ์ สำหรับเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่และเกิดความร่วมสมัยสืบไป ผลงานการประกวด ประกอบด้วย บทร้อยกรอง และบทเพลง ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และ การประกวดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการลดใช้พลาสติก ภายใต้หัวข้อ “ลดขยะ ลดพลาสติก แบบเทคนิคไทยๆ

pic1 pic2 pic3 pic4