หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,109 สส. จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

สส. จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 27/05/2562 16:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 267 PRINT

สส. จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

             กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2562 โดยในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจากนางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช. และนางสาวณัฐจริยา แสงสว่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่มอญพันธุ์ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี  

             การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในหน้าที่ความเป็นข้าราชการที่มือสะอาด ไร้การทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และเกิดความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการที่ดี รู้กฎรู้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ และได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจต่างๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่มอญพันธุ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง