หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 661,137 ทส.เปิดตัวโครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทส.เปิดตัวโครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 07/05/2562 13:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 262 PRINT

ทส.เปิดตัวโครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดตัวโครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง