หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 771,163 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ชวนเยาวชน-นักศึกษา ร่วมค้นหากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้สังคมไทย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ชวนเยาวชน-นักศึกษา ร่วมค้นหากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้สังคมไทย
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 07/05/2562 13:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 423 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ชวนเยาวชน-นักศึกษา ร่วมค้นหากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้สังคมไท

             วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ “กำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยร่วมกับ“คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” และ “มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี” ชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษา ร่วมกันจัดทำแผนการสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างและขยายความร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในสถาบันการศึกษา และชุมชนภายนอก ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

             นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ “โครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”ขึ้น เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากเยาวชน นิสิต นักศึกษา และเปิดโอกาสให้คณะอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันจัดทำแผนการสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่เป้าหมายภายในระยะเวลา 90 วัน เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และขยายผลไปสู่ชุมชนโดยรอบภายใต้แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

             “โครงการนี้นอกจากจะทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และประชาชน ในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดีขึ้นแล้ว สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการถอดบทเรียนความสำเร็จทั้งในด้านกลยุทธ์และรูปแบบการสื่อสาร เพื่อที่จะนำไปจัดทำกระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมและชุมชนอื่นๆ ในสังคมไทยต่อไปอีกด้วย โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการสร้างให้สังคมไทยให้มีความตระหนักและมีพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยและสังคมไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบุ

             สำหรับโครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายที่สำคัญคือเพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนากิจกรรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนโดยรอบหรือสถานที่ๆ เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อนำรูปแบบกิจกรรมดังกล่าวมาวิเคราะห์กลวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม รวมไปถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมไทยให้เกิดการบริโภคและการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

pic1 pic2 pic3 pic4