หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 808,177 ทส. จับมือภาคประชาสังคม ระดมสมองมุ่งหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทส. จับมือภาคประชาสังคม ระดมสมองมุ่งหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 07/05/2562 13:14 น. จำนวนผู้เข้าชม 355 PRINT

ทส. จับมือภาคประชาสังคม ระดมสมองมุ่งหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

             ดร.วิจารย์ สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและทบทวนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน บริบทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างวันที่ 7 -8 พฤษภาคม 2562 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.)ด้วยความร่วมมือกับสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.)สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (มพย.)ภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดท าแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศซึ่งสนับสนุนโดยสหภาพยุโรปดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่าประเทศไทยพยายามผลักดันการดำเนินงานภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายหลังจากที่ทั่วโลกให้คำมั่นในความตกลงปารีสร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสตลอดจนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือSustainable Development Goals (SDGs) ในปี ค.ศ.2๐3๐ซึ่งกุญแจสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่ที่การมีส่วนร่วม การประสานงานกับทุกภาคส่วน และการบูรณาการผลประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่วนหนึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การผลิต การบริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่ง ที่จะส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพอนามัย การดำรงชีวิต เศรษฐกิจ ความสมดุลของระบบโลก ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การเกิดฝนผิดฤดูกาล เกิดอุทกภัย เกิดภาวะฝนแล้งยาวนาน เกิดพายุรุนแรงและสภาพอากาศแปรปรวนบ่อยครั้ง อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นเป็นต้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัญหาที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญและพยายามร่วมกันแก้ไขอย่างเร่งด่วนซึ่งนอกจากการรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ทุกคนต้องสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้ การสร้างความรู้ความเข้าใจจึงมีความจำเป็น

             การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนกำหนดบทบาทและจุดยืนต่อทิศทางของนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วง20ปี ข้างหน้า มีทิศทางและแนวทางที่ชัดเจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป โดยเน้นที่5เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่9อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานเป้าหมายที่13การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป้าหมายที่14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ซึ่งล่าสุดกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกมีความสนใจที่จะให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการจัดการขยะพลาสติก เป้าหมายที่15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกและเป้าหมายที่17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน“สิ่งแวดล้อมอยู่ได้ คนอยู่ได้ โลกอยู่ได้” ปลัดทส. กล่าว

             ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) แกนนำชุมชน จากทุกภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมจำนวน 80 คน 

pic1 pic2 pic3 pic4