หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 699,467 สส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล

สส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 02/04/2562 15:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 216 PRINT

สส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมา และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนไปปรับปรุงแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ในระยะต่อไป โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 60 คน
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง