หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 831,866 พิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)

พิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 29/03/2562 14:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 393 PRINT

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม เข้าร่วมรับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี
           สำนักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการดำเนินการโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม
pic1 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง