หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 742,387 ทส.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน G- Green

ทส.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน G- Green
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 27/03/2562 16:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 304 PRINT

ทส.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน G- Green

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ “G – Green” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนในกลุ่มผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้บริโภค ได้แก่  Green Production, Green Hotel, Green Restaurant, Green National Park, และ Green Office โดยมุ่งส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด “ประชาชนมีวิถีชีวิตและสำนึกรักสิ่งแวดล้อม” ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยีดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ G-Green มีการดำเนินการ 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การให้ความรู้และคำแนะนำ (Coaching) และการประเมินตามเกณฑ์ G – Green โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมิน G- Green กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน G- Green ขึ้น ระหว่างวันที่ 27–28 มีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการประชุม ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง