หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 699,459 สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็น “ความร่วมมือแห่งอนาคต :ความท้าทายของระบบราชการ 4.0 ต่อการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็น “ความร่วมมือแห่งอนาคต :ความท้าทายของระบบราชการ 4.0 ต่อการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 25/03/2562 15:50 น. จำนวนผู้เข้าชม 153 PRINT

สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็น “ความร่วมมือแห่งอนาคต :ความท้าทายของระบบราชการ 4.0 ต่อการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็น “ความร่วมมือแห่งอนาคต :ความท้าทายของระบบราชการ 4.0 ต่อการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นโอกาสในการพัฒนาการศึกษาต่อไป โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ (303) และราชาวดี (304) ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง