หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,087 สส. จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี

สส. จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 18/03/2562 11:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 359 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะได้รับรู้ถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และภารกิจสำคัญที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1
TAG ที่เกี่ยวข้อง