หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 830,918 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ (ปธส. ๗)"

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ (ปธส. ๗)"
หน่วยงาน : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 08/03/2562 17:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 973 PRINT

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม   

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ (ปธส. ๗)    


กำหนดการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ (ปธส. ๗)

เดือน มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  


แบบตอบรับเข้าร่วมการศึกษาอบรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ (ปธส.๗) 

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 23 สิงหาคม 2562


กำหนดการพิธีเปิดและปฐมนิเทศ การศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ ๗ (ปธส.๗)

วันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
และโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ (ปธส.๗)

กิจกรรมปฐมนิเทศ (ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒)
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

TAG ที่เกี่ยวข้อง