หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 717,542 ทส.เปิดตัวการใช้งาน Mobile Application “ห้องสมุดกรีนดิจิทัล” (Green Digital Library)

ทส.เปิดตัวการใช้งาน Mobile Application “ห้องสมุดกรีนดิจิทัล” (Green Digital Library)
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 21/02/2562 12:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 573 PRINT

ทส.เปิดตัวการใช้งาน Mobile Application “ห้องสมุดกรีนดิจิทัล” (Green Digital Library)

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาและเผยแพร่การใช้งาน Mobile Application “ห้องสมุดดิจิทัล” (Green Digital Library) ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และเปิดตัวการใช้งาน Mobile Application “ห้องสมุดกรีนดิจิทัล” (Green Digital Library) ซึ่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดทุกหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นช่องทางเผยแพร่และให้บริการแก่ประชาชน โดยมี นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง