หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 717,575 สส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนอีโคสคูล พื้นที่คลองแสนแสบ”

สส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนอีโคสคูล พื้นที่คลองแสนแสบ”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 20/02/2562 12:46 น. จำนวนผู้เข้าชม 297 PRINT

สส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนอีโคสคูล พื้นที่คลองแสนแสบ”

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนอีโคสคูล พื้นที่คลองแสนแสบ” ในปี 2560 มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 โรงเรียน จาก 5 เขต ที่อยู่ใกล้คลองแสนแสบและคลองสาขา เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เรื่องคลองแสนแสบ และเพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของคลองแสนแสบ พร้อมทั้งตระหนักถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น และพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาคลองแสนแสบและคลองสาขาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดอบรมเสริมศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนอีโคสคูล พื้นที่คลองแสนแสบ ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา รวมถึงกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาทั้ง 7 ขั้นตอน ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาได้อย่างสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล พื้นที่คลองแสนแสบ โดยมี นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง