หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 717,543 ทส.จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ”

ทส.จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 18/02/2562 16:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 399 PRINT

ทส.จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ”

              สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กำลังเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบโดยตรงและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่ยังขาดข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ และผลกระทบจากหมอกควัน โดยเฉพาะ PM 2.5 ตลอดจนการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาและดูแลสุขภาพตัวเองอย่างถูกวิธี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์ของ  PM 2.5 ในปัจจุบัน พร้อมนำเสนอแนวทางนโยบาย และมาตรการของภาครัฐในการรับมือ รวมถึงการจัดการ การป้องกัน และแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลจากงานวิจัย PM 2.5  ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และแนวทางการดูแลสุขภาวะอย่างถูกต้อง  โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำการเสวนา พร้อมร่วมเสวนา สถานการณ์หมอกควันในปัจจุบัน แนวทาง นโยบาย และมาตรการของภาครัฐ ตามบริบทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการรับมือ การจัดการ การป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ รวมถึงนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายยังมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะและกระบวนการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบด้วย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รองโฆษกกระทรวง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ สื่อมวลชน นิสิตนักศึกษา ร่วมระดมความคิดเห็น และกลุ่มที่ 2 การกำหนดมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา PM 2.5 ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง