หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 742,435 ทส.จัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการ มหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2561

ทส.จัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการ มหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2561
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 11/02/2562 15:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 254 PRINT

ทส.จัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการ มหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2561

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อยอดโครงการมหิงสาสายสืบ โดยพัฒนาเป็นโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย เพื่อขยายฐานเป้าหมายของเยาวชนโครงการมหิงสาสายสืบลงสู่ระดับเด็กปฐมวัย คือกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 - 7 ปี และได้ดำเนินการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรมหิงสาสายสืบปฐมวัย ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานตาม 4 ขั้นตอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก ประกอบด้วย 1. ค้นหา 2. สำรวจ 3. อนุรักษ์ และ 4. แบ่งปัน โดยเน้นกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติเป็นสื่อการเรียนการสอน ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ควบคู่กับการสอดแทรกเนื้อหาและแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยได้เปิดตัวโครงการและรับสมัครครูผู้สอน ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับเด็กปฐมวัย และผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ และได้มีการดำเนินงานครบถ้วนตามกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการ มหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็ก ตลอดจนเปิดโอกาสให้ครูและเด็ก ๆ ได้พบปะ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ผ่านสื่อจากธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล โดยมีพี่เลี้ยงและเด็ก ๆ ในระดับปฐมวัยที่ทำกิจกรรมผ่านเกณฑ์การพิจารณาผลการดำเนินงานและเข้ารับรางวัลในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 118 คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยง จำนวน 38 คน และตัวแทนเด็ก ๆ จำนวน 80 คน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง