หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 742,386 ทส. จัดการประชุมบทเรียนการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ทส. จัดการประชุมบทเรียนการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 07/02/2562 18:02 น. จำนวนผู้เข้าชม 216 PRINT

ทส. จัดการประชุมบทเรียนการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ สมัชชาองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จัดการประชุมบทเรียนการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดพื้นที่การปฏิบัติการของชุมชนนำเสนอและทบทวนการทำงานที่ผ่านมา ถกคิด หาข้อสรุปการทำงานในอนาคตโดยนำเอางานพัฒนาเชิงพื้นที่และแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้มองการจัดการแบบแยกส่วนแต่เป็นการจัดการแบบองค์รวมและเป็นระบบ และมีพื้นที่ปฏิบัติการยืนยันการทำงาน ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญการพัฒนาแนวทางการทำงานของภาคส่วนต่างๆ อีกทั้งยังได้ร่วมกันมองแนวทางการพัฒนางานและการสนับสนุนที่จะยกระดับศักยภาพของงานนั้นๆ และการติดตามเรียนรู้ความก้าวหน้างานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เอื้อต่อกระบวนการทำงานของชุมชน นำพาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ว่า “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” โดยได้รับเกียรติจาก นายเสริมยศ สมมั่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ มีผู้นำจากเครือข่ายในพื้นที่ 15 จังหวัด นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม สภาองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่ายรวม 150 คน เข้าร่วมการประชุม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง