หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 742,388 ทส. จัดงาน “มอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green” ภายใต้แนวคิด “12th Anniversary G – Green 12 ปี เส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ทส. จัดงาน “มอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green” ภายใต้แนวคิด “12th Anniversary G – Green 12 ปี เส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 30/01/2562 15:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 676 PRINT

ทส.		 จัดงาน “มอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green”  ภายใต้แนวคิด “12th Anniversary G – Green 12 ปี เส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและสำนักงาน ให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต บริการ และบริโภคให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงจัดการของเสียหรือมลพิษอย่างเหมาะสม ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G – Green) โดยตรวจประเมิน พร้อมมอบคำรับรอง และโล่ตราสัญลักษณ์ G – Green ให้กับกลุ่มเป้าหมายใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel)และโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งโครงการ G – Green ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องครบ 12 ปี ในปี พ.ศ. 2561 จึงได้จัดงาน “มอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green” ภายใต้แนวคิด “12th Anniversary G – Green 12 ปีเส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล ณ โรงแรม รามาการ์เดนส์ ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการโอทอป โรงแรม และสำนักงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ และตราสัญลักษณ์ G – Green ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย เกิดการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
             โดยมีสถานประกอบการโอทอป โรงแรม และสำนักงานที่ได้รับรางวัล G – Green ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 215 ราย แบ่งเป็นโครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) มีสถานประกอบการโอทอปที่ผ่านการรับรอง จำนวนทั้งสิ้น  28 ราย  
2. โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) มีโรงแรมที่ผ่านการรับรอง จำนวนทั้งสิ้น 72 แห่ง
3. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มีสำนักงานที่ผ่านการรับรอง จำนวนทั้งสิ้น 115 แห่ง 
             ทั้งนี้ สถานประกอบการโอทอป โรงแรม และสำนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2562 นั้น สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 5653, 0 2278 8400ต่อ 1661

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง