หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,799 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7)
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 28/01/2562 14:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 1219 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7)  การรับสมัคร (สมัครทางออนไลน์เท่านั้น)ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7)

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
2) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และกระบวนทัศน์ของนักบริหารสิ่งแวดล้อมยุคใหม่
3) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
1) บุคลากรภาครัฐ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ผู้นำท้องถิ่น
2) ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าในสายงานบริหารระดับต้น หรือ อำนวยการระดับสูง หรือสายงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป
3) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
4) อายุ 40-65 ปี
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
www.eng.chula.ac.th/th/envileadership7

การรับสมัคร (สมัครทางออนไลน์เท่านั้น)
ระบบจะทำการเปิดรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:30 น.

คลิกสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร ปธส. 7

ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 8 มีนาคม 2562

pic1 pic2
TAG ที่เกี่ยวข้อง