หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 771,543 เอกสารประกอบเวทีเสวนานำเสนอสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ (COP24) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

เอกสารประกอบเวทีเสวนานำเสนอสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ (COP24) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์
หน่วยงาน : COP24 วันที่ประกาศ : 10/01/2562 12:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 410 PRINT

เอกสารประกอบเวทีเสวนานำเสนอสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ (COP24) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

          เวทีเสวนานำเสนอสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ (COP24) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์
 

          วิดีทัศน์แสดงผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ที่ค้นพบว่าอุณหภูมิของโลกได้เพิ่มมากขึ้น หากอุณหภูมิสูงขึ้น 1.5 หรือ 2 องศา ล้วนเป็นอันตรายต่อมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้น ประเทศต่างๆ จึงต้องลดการใช้ถ่านหิน ใช้พลังงานทดแทน การใช้เทคโนโลยี รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการลดผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ดังนั้น หน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยประเทศ ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้
สามารถรับชม วีดีโอ >>คลิ๊ก<<
*สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน และทิศทางการดำเนินการระดับโลกของประเทศต่าง ๆ โดย คุณอัศมน ลิ่มสกุล  >>คลิ๊ก<<
*การเสวนา หัวข้อ บทบาทของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการประชุม COP24 ณ เมืองคาโตวีเซ่ สหพันธรัฐโปแลนด์
โดย คุณสาวิตรี ศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม >>คลิ๊ก<<
*บรรยากาศการติดตามประเด็นและการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดย คุณแฟรดาห์ มาเหล็ม ผู้อำนวยการกลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ >>คลิ๊ก<<


TAG ที่เกี่ยวข้อง