หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 810,123 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน(ASEAN Youth Biodiversity Programme)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน(ASEAN Youth Biodiversity Programme)
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 08/01/2562 15:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 154 PRINT

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน(ASEAN Youth Biodiversity Programme)

รับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน

หากท่านกำลังดำเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ในรูปแบบอาสาสมัคร จิตอาสา ผู้ประสานงาน หรือกำลังริเริมโครงการเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ ขอเชิญสมัครเข้า่วมโครงการผู้นำเยาวชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Youth Biodiversity Programem : AYBP) ซึ่งจะจัดโครงการดังกล่าวโดยศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity : ACB) ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Global YouthBiodiversity Network : GYBN)  ซึ่งจะจัดการฝึกอบรมเชิงลึก การให้คำปรึกษา และการสร้างเครือข่ายในกิจกรรมด้วนความหลายทางชีวภาพ ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 #ACB2018 #ASEANYouthBiodiversityProgramem


เว็บไซต์  ASEAN Youth Biodiversity Programem >>คลิ๊ก<<

Facebook ASEAN Centre for Biodiversity >>คลิ๊ก<<

pic1
TAG ที่เกี่ยวข้อง