หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 771,198 ช่วงเทศกาลปีใหม่ สส. ส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร แทนการให้หรือรับของขวัญ

ช่วงเทศกาลปีใหม่ สส. ส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร แทนการให้หรือรับของขวัญ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 17/12/2561 13:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 537 PRINT

          ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ใช้บัตรอวยพร แทนการให้หรือรับของขวัญ

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ตามแนวทางหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดยให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ดังนี้    
               1. ไม่ถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด
               2. ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
               3. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
               4. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล มูลค่าของขวัญที่ให้หรือรับต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
               5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด

pic1 pic2 pic3
TAG ที่เกี่ยวข้อง