หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 771,495 Side Event COP24 หัวข้อ : โครงการห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room Project : Sustainable Energy and Environmental Conservation Awareness in Thailand)

Side Event COP24 หัวข้อ : โครงการห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room Project : Sustainable Energy and Environmental Conservation Awareness in Thailand)
หน่วยงาน : COP24 วันที่ประกาศ : 08/12/2561 16:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 425 PRINT

Side Event COP24 หัวข้อ : โครงการห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room Project : Sustainable Energy and Environmental Conservation Awareness in Thailand)

Side Event ในการประชุมรัฐภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๔ (COP 24)
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

หัวข้อ : โครงการห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room Project : Sustainable Energy and Environmental Conservation Awareness in Thailand)
วิทยากร :
๑. ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
๓. ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

     โครงการห้องเรียนสีเขียว ดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGAT สืบเนื่องจากความมุ่งมั่นเพื่อลดก๊าซกรีนเฮ้าของประเทศไทย ซึ่ง กฟผ กำหนดยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการจัดากรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานไว้ 3 ด้าน คือ การปรับตัว การลด และพัฒนาขีดความสามารถ (Adaptation, Mitigation and Capacity building) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพกภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ (UNFCCC)

     โครงการนี้ริเริ่มขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาขีดความสามารถของภาคส่วนต่าง ๆ
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนด้านพลังงาน โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน เปิดโอกาสให้โรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ ปัจจุบันมีโรงเรียนร่วมโครงการทั้งสิ้น 414 โรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้ กฟผ. ยังร่วมกับพันธมิตรสำคัญอีกสองหน่วยงานคือ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ผลการดำเนินงานโครงการ ปรากฏว่า นักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการมีทัศนคติและพฤติกรรมในเชิงบวกต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า มีความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน และที่สำคัญส่งผลให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 4,790 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การก๊าซเรือนกระจก ในอนาคตโครงการมีเป้าหมายขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งมีแผนพัฒนาหลักสูตร และแผนการพัฒนาครู อีกด้วย

คำถาม ข้อเสนอแนะ
• ผู้แทนจากประเทศอิยิปต์ เสนอแนะว่า ในโรงเรรียน นอกจากเรื่องพลังงานแล้ว ยังมีเรื่องอื่นๆที่ควรให้ความสำคัญ เช่น การจัดการขยะ การรีไซเคิล เป็นต้น
• ต้นไม้ภายในโรงเรียนก็มีความสามารถดักจับคาร์บอนได้
• สามารถนำไปปรับใช้ประเทศอื่นได้อย่างไร – โครงการได้จัดทำแนวทางการดำเนินโครงการแต่ยังคงเป็นภาษาไทย อนาคตอาจมีความเป็นไปได้ที่จะจัดทำภาษาอังกฤษ
• จะสามารถทำให้โครงการยั่งยืนได้อย่างไร – วางแผนพัฒนาครูและหลักสูตรเกี่ยวกับพลังงาน และฝึกอบรมครูให้ครอบคลุม มากขึ้น
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้องCOP24