หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 776,802 สส. นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่นจักรยาน (OCSC Walk-Run-Bike to Give 2018)

สส. นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่นจักรยาน (OCSC Walk-Run-Bike to Give 2018)
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 02/12/2561 09:49 น. จำนวนผู้เข้าชม 426 PRINT

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 05.00 - 09.00 น. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม นำเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่นจักรยาน (OCSC Walk-Run-Bike to Give 2018) ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงาน ก.พ. - กระทรวงสาธารณสุข (ถนนหลวงวิเชียรแพทยาคม) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมรณรงค์ และปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมในการทำหน้าที่เพื่อชาติและประชาชน ดำรงตนอย่างมีเกียรติยศศักดิ์ศรีของข้าราชการ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างพลังเครือข่ายของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เข้มแข็ง ต่อไป #ข้าราชการจิตสาธารณะ #จำขึ้นใจ
pic1 pic2 pic3
TAG ที่เกี่ยวข้อง