หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,764 ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๒
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 30/11/2561 14:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 442 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอรายชื่อสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๒

          ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาคัดเลือก ผู้ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 จำนวน 1 รางวัล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญหน่วยงาน/องค์กร พิจารณาเสนอชื่อสตรีที่มีบทบาทและผลงานโดดเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่แนบมาพร้อมนี้ และขอให้แจ้งรายชื่อพร้อมส่งผลงาน ภายในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.deqp.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่นางสาวณัจยา คงสุข โทรศัพท์หมายเลขมือถือ 09 6546 3561

  ไฟล์แนบ