หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 776,803 สส.จัดอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

สส.จัดอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 26/11/2561 18:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 311 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร และในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับบุคลากรในองค์กร เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความสุจริต โปร่งใส และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดี และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานได้อีก
TAG ที่เกี่ยวข้อง