หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,775 สส.รับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สส.รับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 22/10/2561 11:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 548 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์การรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00  น. โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (นายสุรชัย อจลบุญ)ตลอดจนคณะผู้บริหาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมต้อนรับและให้ข้อคิดเห็น ในการนี้นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นผู้แทนหน่วยงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) หมวดที่ 1 - หมวดที่ 7 ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ได้แก่ คุณจาริณี ทองโท ผู้แทนสำนักงานการไฟฟ้านครหลวง คุณภคมน สุภาพพันธ์ ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คุณดารารัตน์ รื่นรมย์สุข ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ คุณสุจิตรา กันยาวิลาศ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษคุณสุประกิจ ทองดี ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ได้ดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) แนวทางการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เพื่อเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวอย่างในการดำเนินการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง  และในปีงบประมาณ 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามกรอบนโยบายสำนักงานสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยมีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 

  • ผลการจัดการด้านทรัพยากร สามารถลดใช้ทรัพยากร ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ ได้ตามเป้าหมาย (เทียบกับปีงบประมาณ 2560)
  • ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มปริมาณขยะทั่วไปลดลง จากการลดละเลิกใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ลดการใช้โฟม และการรณรงค์ใช้แก้วน้ำส่วนตัว
  • เมื่อเปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2559 – 2561 จากกิจกรรมหลักการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง พบว่า มีการลดการใช้ก๊าซเรือนกระจกลดลง เป็นจำนวน 73,743 และ 129,426.38 KgCO2e เมื่อเทียบกับปี 2559 และ 2560 ตามลำดับ
  • กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) การกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2) ดำเนินการและส่งเสริมกิจกรรมธนาคารขยะภายในหน่วยงาน
  • กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการ ปี 2561 ได้แก่ 1) มุ่งมั่นและจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ห้ามนำถุงพลาสติกและโฟม เข้ามาในอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในอาคาร 3)ติดตั้งระบบ BAC เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
pic1 pic2 pic3 pic4