หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,739 สส. ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากร

สส. ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากร
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 07/09/2561 08:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 353 PRINT

ขอชื่นชมการทำความดี

ของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายคมสัน  สุขโข พนักงานขับรถ สำนักงานเลขานุการกรม เก็บเช็ค

ของนายรัฐ  เรืองโชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

ได้ที่หน้าห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้นำส่งคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เหตุการณ์นี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เป็นการแสดงออกถึง

พื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่น่าชื่นชมและยกย่อง

นับเป็นแบบอย่างการทำความดี สมควรขยายผลความดี  ออกไปให้เป็นที่รับรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนอื่น

6 กันยายน 2561

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

TAG ที่เกี่ยวข้อง