หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 831,865 สส. จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

สส. จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 06/09/2561 18:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 312 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และให้คณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพื่อเสนอให้สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสุรพล  ปัตตานี อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และมีนายวัฒน์  ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการแทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง