หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 776,814 ขอชื่นชมการทำความดีของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอชื่นชมการทำความดีของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 09/08/2561 13:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 557 PRINT

ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพส่งแวดล้อม นางณฐฬนันท์ รัชณณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม เก็บกระเป๋าเงิน ของนางสาวปัณณิกา สกุลวรวิทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมและเผยแพร่ ได้ที่ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้นำส่งคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เหตุการณ์นี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เป็นการแสดงออกถึง พื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่น่าชื่นชมและยกย่อง นับเป็นแบบอย่างการทำความดี สมควรขยายผลความดีออกไป
ให้เป็นที่รับรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนอื่น

9 สิงหาคม 2561
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
TAG ที่เกี่ยวข้อง