หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 829,268 สส. จัดอบรมวินัยในการตรวจรับงาน

สส. จัดอบรมวินัยในการตรวจรับงาน
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 07/08/2561 14:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 426 PRINT

              กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรม การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่องวินัยการตรวจรับงาน เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง และมีความตระหนักในการรักษาวินัยข้าราชการ รวมถึงรับทราบถึงจุดเสี่ยงในการกระทำผิดวินัย และรู้ถึงวิธีป้องกันไม่ให้กระทำผิดวินัยราชการ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายบัญชา ตรีศิลสัตย์ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณห้องประชุมอารีสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสุรชัยอจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง