หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,094 สส. ร่วมใจสร้างวินัยร่วมกัน

สส. ร่วมใจสร้างวินัยร่วมกัน
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 18/05/2561 11:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 616 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวินัยแก่บุคลากรในหน่วยงาน และให้ความสำคัญในการรักษาวินัย จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย วินัยจราจร วินัยในการเข้าแถว และวินัยการคัดแยกขยะ
TAG ที่เกี่ยวข้อง