หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,073 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันวิสาขบูชา) วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันวิสาขบูชา) วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 15/05/2561 17:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 515 PRINT

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันวิสาขบูชา)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันวิสาขบูชา) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อนำหลักธรรมทางศาสนาของพระพุทธศาสนาของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นเป็นกุศล ก่อให้เกิดทัศนคติในการอยู่ในสังคม มีจิตใจดี ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผ่อนคลายกายและจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา
TAG ที่เกี่ยวข้อง