หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 830,905 ความเป็นมาของวันวิสาฆบูชา

ความเป็นมาของวันวิสาฆบูชา
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 10/05/2561 14:16 น. จำนวนผู้เข้าชม 386 PRINT

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่...
1. เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ
2. เช้ามือวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม
3. ภายหลังจากการตรัสรู้ องค์พระสัมมาสัมพุทะเจ้าทรงออกประกาศพระธรรมวินัย และโปรดสัตว์เป็นเวลา 45 ปี และเมื่อมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา พระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ณ สาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ
เนื่องจากเพตุการณ์สำคัญทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญเดือน 6 ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วันวิสาปุรมณี หรือวันวิสาขบูชา
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา
ตอนเช้า : ทำบุญ ตักบาตร
ตอนบ่าย : ฟังพระธรรมเทศนา
ตอนค่ำ : เวียนเทียน และควรรักษาศีล 5
TAG ที่เกี่ยวข้อง