หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,800 กิจกรรมงานประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมงานประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 02/05/2561 11:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 388 PRINT

กิจกรรมงานประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม

ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้พระและฆราวาสที่มาร่วมงาน

การเสวนา เรื่อง “ความสำเร็จของการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด”


ผู้ร่วมเสวนา พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระครูภาวนาวชิรคุณ ดร. เจ้าอาวาสวัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระอธิการประชุม เจ้าอาวาสวัดท่าประชุม จังหวัดขอนแก่น โดยมี ร้อยโท พรสวรรค์ จันโปรด อนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้ดำเนินรายการ

TAG ที่เกี่ยวข้อง