หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 828,264 คู่มือการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คู่มือการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 26/03/2561 18:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 658 PRINT


DOWNLOAD [PDF]
คู่มือการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พิมพ์ครั้งที่ ธันวาคม 2560
จำนวน 800 เล่ม
ข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2278 8400 ถึง 19