หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 854,532 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
หน่วยงาน : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 22/03/2561 00:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 2359 PRINT

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการจัดการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธส.6) และรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 นั้น
      บัดนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงประกาศรายชือผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธส.6) จำนวน 60 ราย และรายชื่อสำรองจำนวน 18 ราย
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม คลิกที่นี่
แบบแสดงความจํานงเข้าร่วมกิจกรรม
แบบตอบรับเข้าร่วมการศึกษาอบรม
TAG ที่เกี่ยวข้อง