หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 829,010 สส.จัดประชุมชี้แจงโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2561 จังหวัดสมุย

สส.จัดประชุมชี้แจงโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2561 จังหวัดสมุย
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 24/01/2561 10:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 291 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดประชุมชี้แจงโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2561 ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแอล รีสอร์ท เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมแก่บุคลากรของโรงแรม ด้านการอนุรักษ์รักษสิ่งแวดล้อม และรับสมัครโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2561