หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 833,277 สส.พัฒนามัสยิด ในโครงการ “มัสยิดร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

สส.พัฒนามัสยิด ในโครงการ “มัสยิดร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 17/01/2561 15:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 227 PRINT

นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ และร่วมพัฒนามัสยิด ในโครงการ “มัสยิดร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิดและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว”  วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ มัสยิดดารุลฟาลาห์ (บ้านจาเน็ง) อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมดีๆ จากฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะ ทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพ แก๊สชีวภาพ การสร้างรายได้จากขยะ การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้สิ่งเทคโนโลยีชุมชนมาพัฒนามัสยิดเพื่อลดใช้พลังงาน จักรยานปั่นน้ำ เตาประหยัดพลังงาน ทั้ง 7 ฐานนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนามัสยิดให้มีความต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และร่วมเป็นเครือข่ายในการช่วยขยายองค์ความรู้ให้กับชุมชน ผ่านทางผู้นำศาสนา ซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใส ศรัทธาของชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
TAG ที่เกี่ยวข้อง