หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 849,742 กิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ

กิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 20/02/2558 11:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 914 PRINT

วันที่ 25 ก.พ. 58 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ

   

     ในวันที่ 25 กุมภาพันธื 2558 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย สถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ (ดอยสุเทพ - ปุย) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ จัด“กิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ - ปุย” ขึ้น เพื่อเป็นการสื่อสารการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า
ลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ - ปุย สู่สาธารณะ รวมถึงเป็นการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครและประชาชนทุกภาคส่วน ผลักดันให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจทั้งราษฎร์และรัฐ เฝ้าระวังไฟป่า
ลดหมอกควันพื้นที่ดอยสุเทพ - ปุย และยกระดับการพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ ด้านการบูรณาการความร่วมมือและรูปธรรมชุมชนร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการสื่อสารการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ - ปุย สู่สาธารณะและสังคมภายนอก รวมถึงการสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครและประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามาเป็นกลไกในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือ เชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ และประชาชนทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่รูปธรรม ชุมชนร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ - ปุย เป็นพื้นที่เรียนรู้ของเครือข่ายภาคประชาชนในทุกระดับและขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ

 

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม

๓.๑ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. การประกาศเจตนารมณ์และเปิดตัว เครือข่ายอาสาสมัครร่วมใจ เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ดอยสุเทพ - ปุย

2. พิธีมอบกองทุนชุมชนร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่รอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์และพื้นที่ดอยสุเทพ - ปุย

3. การทำแนวกันไฟ พื้นที่ดอยสุเทพ - ปุย และปฏิบัติการทำแนวกันไฟในระดับพื้นที่/ชุมชน

4. การเปิดรับสมัครเครือข่าย ทสม.

 

 

pic1 pic2 pic4
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง