หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 835,307 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 19/12/2560 17:51 น. จำนวนผู้เข้าชม 1461 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่มีความสนใจสมัคร
ขอรับการประเมินใน"โครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561"
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแผ่นพับ ส่งใบสมัครและแบบประเมินเบื้องต้นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
-วันที่ 31 มกราคม 2560-

 
 
กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 022985653 หรือ 022985357 
โทรศัพท์ส่วนกลาง 022788400 - 19 เบอร์ภายใน 1661,1752,1702
Email seezaa@gmail.com หรือ myniddy@gmail.com


TAG ที่เกี่ยวข้อง