หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 835,301 ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่1/2560

ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่1/2560
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 10/11/2560 16:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 173 PRINT

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. น ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น4 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อพิจารณาเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 

pic1 pic2 pic3 pic4