หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,754 5 หน่วยภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ทส.ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามปีงบประมาณ 2561

5 หน่วยภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ทส.ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 20/10/2560 14:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 489 PRINT

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพฯ 
เอกสารประกอบการประชุม
DOWNLOAD

สส.-สรุปข้อหารือแนวทางการดำเนินงาน-ระดับผู้บริหาร
สส.-สรุปข้อหารือแนวทางการดำเนินงาน-ระดับผู้ปฏิบัติ
สส. ขอบเขตการโอนงบประมาณปี 2560
สส.เอกสารคู่มือแนวทางการดำเนินงานระหว่าง สส. ทสจ. และสสภ.2561
สผ.-แนวทางความร่วมมือระหว่าง สผ. ร่วมกับ สสภ. และทสจ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คพ.-แนวทางความร่วมมือระหว่าง คพ. ร่วมกับ สสภ. และทสจ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-1
คพ.-แนวทางความร่วมมือระหว่าง คพ. ร่วมกับ สสภ. และทสจ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2 โดย อคพ.
อบก.-โครงการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรอืนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่ และแผนการลดก๊าซเรอืนกระจกที่เหมาะสม
อบก.-ความสําคัญของการจัดทําข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อใช้ในการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา โดย อบก.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 20/10/2560
ข้อมูล : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
pic1 pic2 pic3 pic4