หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,745 กิจกรรมศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานแนวทางการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานแนวทางการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 04/10/2560 15:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 269 PRINT

กิจกรรมศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานแนวทางการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 04/10/2560 13:47 น. new จำนวนผู้เข้าชม 1 PRINT
กิจกรรมศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานแนวทางการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของ สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และ สมาชิกกลุ่มกลุ่มทอผ้าไทยดำ บ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย

วันที่ 13 กันยายน 2560

การศึกษาดูงาน กลุ่มทอผ้าผื้นเมืองเทศบาลตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายเศวตฉัตร บรรเทาทุกข์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเชียง กล่าวต้อนรับ และบรรยายประวัติที่มาของบ้านเชียง และการขุดค้นพบวัตถุโบราณ การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบล เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ เช่น กลุ่มฟ้อนรำ กลุ่มทอผ้า กลุ่มปั้น กลุ่มนักดนตรีกลองยาว กลุ่มโฮมสเตย์ เป็นต้น และการศึกษาดูงานแบ่งเป็น

กลุ่มที่ 1 เรื่องการผลิตผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีนายสมบัติ มัญญะหงส์ เลขานุการกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองตำบลบ้านเชียงเป็นวิทยากรบรรยาย กลุ่มมีกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายย้อมคราม และเป็นแหล่งทอผ้าที่สำคัญของบ้านเชียง ซึ่งนำแนวทางการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองตำบลบ้านเชียง ผ่านการรับรองกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก

กลุ่มที่ 2 เรื่องโฮมสเตย์ โดยมีนายเศวตฉัตร บรรเทาทุกข์ นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านเชียง อธิบายแนวทางการบริหารจัดการโฮมสเตย์แบบมีส่วนร่วม โดยเล่าถึง โฮมสเตย์แห่งนี้คือ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาค เอเชีย ชุมชนชาวบ้านเชียงได้เปิด บ้านพักของตนเองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านเชียง เช่น การแต่งกาย การทำเครื่องปั้นดินเผา การทำพาขวัญ เป็นต้น ช่วงบ่ายเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางาม (หมู่7) ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอุไร สัจจะไพบูลย์ ประธานกลุ่มฯ กล่าวต้อนรับ และนายอิทธิพล สัจจะไพบูลย์ เลขานุการกลุ่มฯ กล่าวถึงการบริหารจัดการของศูนย์เรียนรู้ฯ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการย้อมสีธรรมชาติ
จากเปลือกไม้ที่หาได้ในท้องถิ่น รวมทั้งเรื่องของการผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ ซึ่งมียอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องและพาคณะดูงานเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์ฯ พร้อมทั้งให้คณะดูงานชมสินค้าที่ทางศูนย์ผลิตขึ้นมาเพื่อจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วันที่ 14 กันยายน 2560
เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย ฟังบรรยาย การดำเนินการของศูนย์ฯ โดย วิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย และได้แบ่งฐานเรียนรู้ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การปลุกหม่อนเลี้ยงไหม มีนายอเนก ภูลวรรณ นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม บรรยายเรื่องของการปลูกหม่อนและหม่อนผลสด การแปรรูปหม่อน การเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสีเส้นไหมและการทอผ้าไหม กลุ่มที่ 2 เศรษกิจพอเพียง มีนายเชิดชัย โชติพินิจ นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากร พาเยี่ยมชมการดำเนินงานและบรรยายเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชสวนครัว การนำใบหม่อนมาเป็นอาหารปลาในบ่อเลี้ยง การปลูกพืชสมุนไพร เป็นต้น

ผลที่ได้รับจากการจัดอบรมและเปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ณ กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการกลุ่มอื่น ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการกระจายความรู้การผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยมและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
TAG ที่เกี่ยวข้อง