หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,756 การจัดอบรมและเปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

การจัดอบรมและเปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 04/10/2560 15:02 น. จำนวนผู้เข้าชม 314 PRINT

กิจกรรมการจัดอบรมและเปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

การอภิปรายเรื่อง “การพัฒนาขั้นตอนเรื่องการผลิตการออกแบบ และแปรรูปสิ่งทอ” 

1) ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้พูดถึงประวัติและที่มาของที่ทำการกลุ่มทอผ้าบ้านพันนา และยังเป็นที่ศึกษาดูงานตลอดจนเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของตำบลด้วย จากการที่แต่เดิมภาพรวมของหมู่บ้านค่อนข้างมีรายได้น้อย จึงได้นำการทอผ้าเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆจากบรรพบุรุษสู่คนยุคปัจจุบันมาเป็นแนวทางการสร้างรายได้เสริมเพื่อมุ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันทั้งหมด ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 254 คน แนวทางการดำเนินงานปัจจุบัน ประธานกลุ่มกล่าวย้ำว่าที่ทางกลุ่มยังดำเนินอยู่ได้นั้น เน้นที่ความรักต่องานเป็นสำคัญ ไม่ได้เน้นเรื่องธุรกิจแต่จะพยายามสืบทอดภูมิปัญญานี้ให้อยู่ได้นานที่สุด และด้วยอายุที่เยอะมากประกอบกับด้านสุขภาพ สมาชิกที่เป็นคนรุ่นใหม่จะเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการตลาด การอบรมและพัฒนาแนวทางเพิ่มผลผลิต และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ในด้านการผลิตพยายามที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และจะพยายามพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ เพื่อจะเป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ที่สุด

2) ประธานกลุ่มทอผ้าไทยดำ บ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย ได้แนะนำให้รู้จักที่มาของกลุ่มประวัติและที่มาของการผลิตสินค้าในชุมชน แม้จะมีความแตกต่างกันแต่ไม่มีปัญหาเรื่องความซ้ำซ้อนของผลิตภัณฑ์ ในด้านการพัฒนา การออกแบบ และการตลาด รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากดำเนินการเองแล้วยังต้องอาศัยสมาชิกรุ่มใหม่ๆมาร่วมมือด้วย สินค้าหลักยังเป็นผ้ารองจาน ผ้าปูโต๊ะที่ส่งออกไปต่างประเทศ และมีการสั่งทำกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารโดยทำตามจำนวนการสั่งซื้อเท่านั้น จะไม่ทำสำรองเก็บไว้ ในปัจจุบันมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเรื่อยๆ และผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการ จนมีความกังวลถึงสุขภาพอนามัยของกลุ่มสมาชิก

การอภิปรายเรื่อง “การผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
โดย ดร.ราตรี พระนคร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ประเด็นในการอภิปราย ได้นำเสนอประโยชน์และความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์ยังมีความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องแล้วยังมีคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครามยังเป็นพืชที่มีคุณสมบัติที่เป็นสีย้อมผ้าได้ การถนอมและรักษาผิวพรรณและได้ทบทวนเรื่องเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการนำมาซึ่งวัตถุดิบ จนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า การลดการใช้พลังงาน การลดการทิ้งของเสีย การนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใส่ใจถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในขณะทำงาน

การอภิปรายเรื่อง “การผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
โดย ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ประเด็นในการอภิปราย ได้แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษามาตรฐานของสินค้าแล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นการขยายตลาดอีกด้วย ในการเก็บข้อมูลจะมีความคล้ายคลึงกับการมีการจดบันทึกข้อมูล และมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 

หลักการและเหตุผล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการยกระดับสถานประกอบการประเภทสิ่งทอขนาดเล็กเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำหนดจัดอบรมและเปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อยกระดับสถานประกอบการประเภทสิ่งทอขนาดเล็กให้เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดความรู้การผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Production ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น

ในปี 2556 - 2558 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ยกระดับศูนย์เรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง เป็นศูนย์เรียนรู้สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 แห่ง (พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย เลย และอุดรธานี) และศูนย์เรียนรู้กระดาษสาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 แห่ง (พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแพร่)

ในปี 2560 ได้ยกระดับศูนย์เรียนรู้สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยคัดเลือกจากสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการผลิตสิ่งทออย่างครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ ปั่นฝ้าย การย้อม การทอ จนเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ มีโครงสร้างในการบริหารงาน รวมทั้งมีบุคลากร ที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และประชาสัมพันธ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
TAG ที่เกี่ยวข้อง