หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 831,888 สส.ครบรอบ ๒๕ ปี ๔ เมษายน ๒๕๖๐

สส.ครบรอบ ๒๕ ปี ๔ เมษายน ๒๕๖๐
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 05/04/2560 11:07 น. จำนวนผู้เข้าชม 911 PRINT

สส.ครบรอบ ๒๕ ปี ๔ เมษายน ๒๕๖๐

        กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๕ สืบเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๘ พร้อมทั้งยุบสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและปรับปรุงส่วนราชการใหม่เป็น ๓ กรม ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ขึ้นกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ถ่ายโอนภารกิจจากสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเดิมบางภารกิจ ได้แก่ ภารกิจด้านการให้การศึกษา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ภารกิจด้านสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และด้านงานวิจัย โดยต่อมา ในปี ๒๕๔๕ ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทำให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ย้ายไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิ ณ บริเวณศาลพระชัยมงคล และร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น “ตลาดนัดสีเขียว” จำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งอาหาร เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง และกิจกรรมประมูลสินค้า “ของรักอยากให้” โดยรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการประมูลมอบให้กับ “มูลนิธิรามาธิบดี”

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง